ایران رقیب اصلی منافع آمریکا در منطقه است…!

تلویزیون نفت تقدیم می کند

گزارش آژانس اطلاعات دفاعی آمریکا: قاآنی ماموریت‌های بزرگتری نسبت به قبل برای نیروی‌قدس تعریف کرده‌ است

(بازدید ۴۰۰۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )