ایرانول

یارانه برای ارزان نگه داشتن شیر یا بنزین؟

خودمان قضاوت کنیم: ارزان نگه داشتن بنزین مهمتر است یا ارزان نگه داشتن شیر و لبنیات

منبع: نفت خبر
کاری از حمیدرضا شکوهی
(بازدید ۱۳۶۱۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )