چه بلایی سر زمین آمده؟!

تلویزیون نفت بررسی می کند

چهره به چهره با بحران اقلیمی

چه بلایی سر زمین آمده که از آسمان آتش می‌بارد؟ همه‌چیز مربوط به بحران تغییرات اقلیمی است؛ مسئله‌ی مهم و حیاتی که تا گریبان‌مان را نگیرد، درکی از وجود و اهمیت آن نداریم. 

 
(بازدید ۵۱۴۶ بار, بازدیدهای امروز ۱ )