رزمایش آزمایش پد سکوی ایران امیرکبیر با بالگرد

تلویزیون نفت تقدیم می کند

بازدید دکتر فرخ علیخانی معاون تولید شرکت ملی نفت ایران از منطقه عملیاتی نفت خزر و شرکت کشتی سازی صدرا

(بازدید ۵۱۹۸ بار, بازدیدهای امروز ۱ )