استراتژی بایدن در برابر تهران چیست؟

تلویزیون نفت بررسی می کند

ایران چگونه زمین بازی را به نفع خود کند؟

دولت بایدن تقریبا از همان دور نخست مذاکرات برجام پذیرفته بود که همه تحریم های سبز را بر اساس بندهای ۲۷ تا ۲۹ برجام لغو یا تعلیق کند.

اما چرا آمریکایی ها به دنبال یک توافق پیش از انتخابات ایران هستند؟ پس استراتژی بایدن در برابر تهران چیست؟

 

(بازدید ۵۱۳۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )