متحدان منطقه‌ای ایران خطری برای منافع آمریکا در خاورمیانه…!

تلویزیون نفت بررسی می کند

گزارش اطلاعاتی آمریکا: مقدار ذخایر اورانیوم ایران برای ما بسیار نگران کننده است

 

(بازدید ۳۶۵۰ بار, بازدیدهای امروز ۱ )