بازتاب پالس مثبت بن سلمان برای ایران

تلویزیون نفت بررسی می کند

چرا بن سلمان پالس مثبت برای ایران ارسال می‌کند؟

فضایی که ایران در منطقه به وجود آورده موجب هراس سعودی‌ها شده و به همین دلیل سعی دارند از تنش بیشتر جلوگیری کنند…!

 

(بازدید ۳۲۶۵ بار, بازدیدهای امروز ۱ )