ایرانول

اولین معترض به قرارداد ایران و چین

تلویزیون نفت تقدیم می‌کند

اولین تلاش‌ها برای برقراری روابط سیاسی و دیپلماتیک میان ایران و چین

در ژوئن١٩٢٠ (خرداد ۱۲۹۹) عهدنامه مودت ایران و چین بین عیسی‌خان مفخم‌الدوله و وان کوان کی وزیران مختار ایران و چین در رم امضا شد.

این قرارداد تنها یک مخالف داشت، آن مخالف که بود و چرا با عهدنامه مودت مخالف بود؟

منبع: اکوایران
(بازدید ۳۹۹۱ بار, بازدیدهای امروز ۱ )